Erialakeele kogumik

Projekt Erialakeeleõppe arendamisvajaduse uuring (EKAV)

Heatasemelise kõrghariduse saamise üheks eelduseks on keeleline toimetulek õppetööga. Tallinna ülikoolis läbiviidud projekti EKAV eesmärk oli panustada erialase ja akadeemilise eesti keele kui teise keele kursuste arendamisse: aidata seostada kursuste sisu üliõpilaste keelekasutusvajadustega ning seeläbi toetada paremini mitte-eesti emakeelega üliõpilaste toimetulekut eestikeelses hariduskeskkonnas, eestikeelsel õppekaval õppides.

Projekti käigus viidi läbi vajadusuuring eesti keele kui teise keele kursuste jm keeletoe sisu osas (Helena Metslang ja Anastassia Šmõreitšik „Muukeelse tudengi keeleline toimetulek ja vajadused ülikoolis“, 2012) ja selgitati välja keelematerjal, mis võimaldaks keelekursustel paremini toetada üliõpilaste hakkamasaamist akadeemilises keskkonnas. Loodi avalikkusele kasutamiseks akadeemilise keele õppeks sobivate loengusalvestiste ja tekstide kogu (Erialakeele kogumik, mis koosneb 7 loengusalvestisest ja nende litereeringutest ning 80 tekstist). Erialaõppejõududele loodi teavitusmaterjal metoodilistest võimalustest muukeelsete tudengite keelelisel toetamisel. Keeleõppejõududele koostati ka hariduskeskkonnas vajaliku sõnavara ja grammatika loendid ning tekstiliikide ja suhtlussituatsioonide loendid. Materjalid võimaldavad mitmekesistada akakdeemilise eesti keele õpet ja süstemaatilisemalt planeerida eri keelekasutuskomponentide tasakaalustatud õpetamist.

Projekt viidi ellu perioodil mai 2011–juuni 2012. Töörühma kuulusid Helena Metslang, Anastassia Šmõreitšik, Ingrid Krall (Tallinna ülikooli Eesti keele ja kultuuri instituut) ja Olga Pastuhhova (Katariina kolledž). Töö läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond programmi Primus raames, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes.

Projekt "Erialakeeleõppe arendamisvajaduse uuring" meedias

EKAVi käigus väljaantud keeletoe materjalid 

Keeleõppeks:

  • Erialakeele kogumik: Eritüübilised loengusalvestised koos litereeringutega (7 tk), 5 valdkonnarühma kirjalike tekstide kogu (80 tk)
  • "Üldakadeemiline sõnavara. Abivahend eesti keele õppeks kõrgkoolis"
  • "Valik ülikooli keelesituatsioone. Abivahend kõrgkooli erialakeele õppejõule"
  • "Näiteid kõrghariduses kasutatavate tekstide grammatikajoontest"
  • "Ülikooliõppes kasutatavaid tekstiliike. Abimaterjal eesti keele kui teise keele õppejõule"
  • Erialaste allikate loetelu erialakeelekursuste õppematerjali kogumiseks
Erialaõppejõududele:
  • Brošüür "Eesti keelest erineva emakeelega tudeng Tallinna Ülikoolis"