Erialakeele kogumik

Avaleht

ENG

Heatasemelise kõrghariduse saamise üheks eelduseks on keeleline toimetulek õppetööga. Erialakeele kogumik koondab akadeemilise eesti keele kui teise keele õppimiseks loodud tugimaterjale. Materjalid on koostatud projekti EKAV (Erialakeeleõppe arendamisvajaduse uuring) raames. Projekti eesmärk oli panustada erialase ja akadeemilise eesti keele kui teise keele õpetuse arendamisse. Selle käigus koostati materjalid nii keele- kui erialaõppejõududele ning viidi läbi vajadusuuring eesti keele kui teise keele kursuste jm keeletoe sisu osas.

Erialakeele näidete kogu on loodud akadeemilise eesti keele kui teise keele õppimiseks, õpetamiseks ja uurimiseks. See sisaldab valimikku erialaseid tekste (80 tk), mida saab kasutada kõrgkoolide eesti keele kursustel õppematerjalina. Kirjalike tekstide kogus on kaetud 5 erialarühma: humanitaaria ja kunstid, haridusteadused, loodusteadused ja tervis, sotsiaalteadused ning õigusteadus. Kogus on ka eri tüüpi ülikoolisituatsioonide salvestised koos litereeringutega (7 erinevat loengut), mida saab kasutada kommunikatiivse keeleõppe planeerimiseks ja keeleõppijate kuulamisoskuse arendamiseks. Kogumikku on lisatud abimaterjalid eesti keele kui teise keele õppejõule: ülevaated sõnavarast, grammatikast ja tekstiliikidest, millega mitte-eesti emakeelega tudengitel on eesti keeles õppides vaja toime tulla. Lisaks on siin ülevaade ülikooli suhtlussituatsioonidest, milleks on kasulik keelekursuste käigus valmistuda.

Eesti keelest erineva emakeelega tudengeid õpetavale erialaõppejõule on siin teavitusmaterjal keelelise toetuse pakkumise võimalustest.

Uuringuaruanne Muukeelse tudengi keeleline toimetulek ja vajadused ülikoolis (Helena Metslang, Anastassia Šmõreitšik, 2012)

Projekt "Erialakeeleõppe arendamisvajaduse uuring" meedias

 

Materjalid eesti keelest erineva emakeelega üliõpilaste õpetamiseks

Erialased tekstid ja loengusalvestised

Sõnavaragrammatika ja tekstiliikide loendid akadeemilise keele õppeks

Valik ülikooli keelesituatsioone

Brošüür "Eesti keelest erineva emakeelega tudeng Tallinna Ülikoolis"

 

Kõigile materjalidele on täiendused ja tagasiside teretulnud!

Materjalid on koostanud Tallinna ülikooli Eesti keele ja kultuuri instituudis. Töö läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond programmi Primus raames, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes. Täname kõiki projektile kaasa aidanud õppejõude ja tudengeid!

Projekt Erialakeeleõppe arendamisvajaduse uuring (EKAV)

Töörühm

Täname